Vedtægter

1.0 Navn og hjemsted.                                                                  

1.1    Foreningens navn er Esbjerg Jagtforening.                                       

1.2    Foreningens hjemsted er Esbjerg kommune.  

                                     

2.0 Forhold til Danmarks Jægerforbund (DJ).                                             

2.1    Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende      

for foreningen, og går forud for disse vedtægter.                                      

2.2    DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

                                    

3.0 Formål og opgaver.                                                                 

3.1    Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område, og     

fremme disses interesser i tilslutning til DJs formål.

                                 

4.0 Optagelse.                                                                         

4.1    Foreningen kan optage enhver uberygtet person.                                  

 

5.0 Ophør.                                                                              

5.1    Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til     

udgangen af december.                                                                  

5.2    Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter        

nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.                                               

5.3    Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJs         

vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJs hovedbestyrelse.                                                      

5.4    Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue. 

         

6.0 Kontingent og hæftelse.                                                            

6.1    Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Koningentfastsættelsen kan forsamlingen dog overlade til bestyrelsen.                    

6.2    Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for kontingentreduktion for familie-,   junior- og seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer. Bestyrelsen kan træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid.                                    

6.3    Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.   

 

 

7.0 Ordinær generalforsamling.                                                                                                                           

7.1    Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.                                                                                     

7.2    Den ordinære generalforsamling holdes hver år i første kvartal. Forslag der       

ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest otte                  

dage før generalforsamlingen afholdes.                                                 

7.3    indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden          

skal ske i DJs medlemsblad, eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne              

med to ugers varsel.                                                                     

7.4    Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:                                      

1.    Valg af dirigent.                                                                  

2.    Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære                 

generalforsamling.                                                                        

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.                           

4.    Indkomne forslag.                                                                  

5.    Fastsættelse af kontingent.                                                         

6.    Valg    af formand eller kasserer.                                                 

7.    Valg    af bestyrelsesmedlemmer.                                                   

8.    Valg    af to suppleanter.                                                          

9.    Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.                                     

10.    Valg    til dressurudvalg.                                                        

11.    Valg    til markprøve- / apporteringsprøveudvalg.                                 

12.    Valg til udvalg for andre aktiviteter.                                            

13.    Eventuelt.  

                                                                     

8.0 Ekstraordinær generalforsamling.                                                     

8.1    Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette, med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal denne lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst en uges varsel.     

                                             

9.0 Afstemning.                                                                          

9.1    Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.                                                                                  

9.2    Hvert medlem har én stemme.                                                       

9.3    Afstemninger sker skriftlig hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et 

medlem begærer skriftlig afstemning.                                                     

9.4    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.                                                

9.5    Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet           

fremgår af disse vedtægter.                                        

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige          

tilstedeværende stemmer derfor.  

                                                       

10.0 Bestyrelsen.                                                                        

10.1    Bestyrelse, der vælges af og blandt medlemmer, har den overordnede ledelse       

af foreningen.                                                                           

10.2    Et medlem der sidder i bestyrelsen i anden lokal jagtforening, kan ikke vælges   

til / sidde i bestyrelsen.                                                                

10.3    Bestyrelsen består af fem medlemmer.                                             

10.4    Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.                                   

10.5    Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.                               

10.6    Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og sekretær.                      

10.7    Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller to af fem medlemmer af bestyrelsen begærer det.                                                           

10.8    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.                                                                                      

10.9    Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.                                       

10.10    Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemme¬   

lighed er formandens; eller i dennes fravær næstformandens; stemme afgørende.        

                                                                             

11.0 Udvalg.                                                                             

11.1    Dressurudvalget består af højest fire personer, heraf et medlem fra bestyrelsen  

som formand for udvalget. De menige medlemmer vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.                                                              

11.2    Markprøve- / apporteringsprøveudvalget består af højest fire personer, heraf et  

medlem fra bestyrelsen som er formand for udvalget. De menige medlemmer                  

vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.                                       

11.3    Udvalget for andre aktiviteter består af højest fire personer, heraf et medlem fra

bestyrelsen, som er formand for udvalget. De menige medlemmer vælges på                  

generalforsamlingen for et år af gangen.      

                                          

12.0 Tegningsret.                                                                         

12.1    Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening, eller af formanden, henholdsvis     

næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.                                 

12.2    Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kasseren og formanden.          

                                                           

13.0 Formue og regnskabsår.                                                              

13.1    Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter, eller sikre værdipapirer                                                                             

13.2    Regnskabsåret er kalenderåret.     

    

14.0 Revision.                                                                                                                                                        

14.1    De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7.9, reviderer        

regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at                 

påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse                       

med de fastsatte retningslinjer.                                                              

14.2    Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.                                      

14.3    Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges som revisorer.          

                    

15.0 Sammenslutning.                                                                          

15.1    Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende med¬               

lemmers stemmer vedtager, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, og fælles lokalforening.                                                        

16.0 Opløsning.                                                                               

16.1    Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer, på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.                         

16.2    Foreningens eventuelle formue skal; efter at alle forpligtelser er opfyldt; forvaltes af DJ i mindst fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens om¬             

råde indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ,                  

som skal anvende den til naturbevarende formål.         

                                      

17.0 Ikrafttræden.                                                                            

17.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 13. januar 1993,            

samt diverse ændringer vedtaget på en generalforsamling den 26. januar 1995,                  

træder i kraft når de er godkendt af DJ.        

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/